https://interface31.ru/tech_it/images/Squid-build-Debian-Ubuntu-005-1.png