https://interface31.ru/tech_it/images/mdadm-uefi-debian-ubuntu-003.png