https://interface31.ru/tech_it/images/open-iscsi-debian-ubuntu-001.png