https://interface31.ru/tech_it/images/OpenConnect-VPN-Debian-Ubuntu-016.png